شنبه , ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
اخبار


اخبار و گزارش

  • باروری و بهره وری در گله های مادر گوشتی

    باروری و بهره وری در گله های مادر گوشتی

    رشد بعنوان اولین ویژگی مورد نظر درگله های گوشتی بوده و انتخاب ژنتیکی نیز در درجه اول بر همین اساس صورت می گیرد که نتیجه آن با بروز بلوغ جنسی زودرس ولی با عدم رشد کافی غدد جنسی درگله های مادر توام شده است .بعبارت دیگر بروز بلوغ جنسی در ... ادامه نوشته »